TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

HRM Companies Ltd (HRnet)
Y-tunnus 2356090-8
Asematie 2
01300 VANTAA
Puh. +358 40 549 3954

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ilpo Marttila
puh. +358 40 549 3954
ilpo.marttila@hrnet.fi

REKISTERIN NIMI

Työnhakijoita, työntekijöitä, asiakkaita sekä työnantaja yhteisöjen yhteyshenkilöitä koskevia tietoja sisältävä rekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on HRM Companies Ltd:n työnhakijan/työntekijän/asiakkaan ja HRM Companies Ltd:n välinen työnhakija, työnantaja tai asiakassuhde, työnhakijan/työntekijän/asiakkaan suostumus, asiakkaan antaman toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Myös HRM Companies Ltd ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden eli työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattaminen sekä siihen toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavissa käyttötarkoituksissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita/työntekijöitä koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan/työntekijän antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän asiakkaina oleville työnantaja yhteisöille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla, ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muihin niihin verrattaviin tehtäviin liittyen. HRM Companies Ltd ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita EU/ETA-alueen sisällä HRM Companies Ltd:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Käyttöoikeuksia on eritasoisia, kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

HRM Companies Ltd
Henkilörekisteriyhteyshenkilö Ilpo Marttila
Asematie 2
01300 VANTAA
tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan, kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista jos on tarpeen ennen tarkastusta tai poistamista.

Tämän sovelluksen täydellistä toimivuutta varten on välttämätöntä ottaa JavaScript käyttöön. Tässä on ohjeet JavaScript:n sallimiseksi selaimessasi.
Jotta tämä sovellus toimisi täysillä toiminnoilla, tulee selaimessa olla CSS3 tuki. Tässä listaus moderneista selaimista, joissa on CSS3 tuki: Chrome Safari Firefox Opera Edge
Tämän sovelluksen kätevän käytön kannalta näkymän leveyden pitäisi olla 320 pikseliä tai enemmän .
Voit yrittää kiertää laitetta vaakasuunnassa.